• Gratis verzendkosten boven de € 50
 • Voor 15:00 besteld, vandaag verzonden!

Algemene voorwaarden van Praktijk Limoniet

 

 1. Definities

 

             Praktijk Limoniet:                 

Praktijk Limoniet, gevestigd te Alphen aan den Rijn, kvk-nummer 69530386;

             Opdracht:                             

De werkzaamheden zoals omschreven in de Overeenkomst;

             Cliënt:                                  

De (rechts)persoon en contractuele wederpartij bij de Overeenkomst in opdracht waarvan de diensten

worden verricht;

             Overeenkomst:                    

De overeenkomst die tussen Praktijk Limoniet en cliënt is gesloten in verband met de door Praktijk Limoniet

voor cliënt te verrichten behandelingen;

 

 1. Toepasselijkheid
  • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overige aanbiedingen en Overeenkomsten van Praktijk Limoniet en overige rechtsbetrekkingen waarbij Praktijk Limoniet diensten levert aan cliënt en maken daar dan ook deel vanuit, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
  • Indien een bepaling in deze algemene voorwaarden tegenstrijdig is met een bepaling in de Overeenkomst, offerte of overige aanbiedingen, is de in de Overeenkomst, offerte of overige aanbieding opgenomen bepaling voor wat de tegenstrijdigheid betreft van toepassing.
  • Wanneer een bepaling van de Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden wordt vernietigd of anderzijds niet van toepassing is, zijn de overige bepalingen van deze Overeenkomst en/of de algemene voorwaarden onverminderd van toepassing.

 

 1. Offertes & overige aanbiedingen
  • Offertes en overige aanbiedingen van Praktijk Limoniet zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
  • Kennelijke vergissingen, verschrijvingen of kennelijke fouten in de tarieven, in een offerte, op de website en/of enig ander aanbod binden Praktijk Limoniet niet.
  • Een offerte en/of enig ander aanbod geldt niet automatisch voor toekomstige behandelingen.

 

 1. Totstandkoming en wijziging van de Overeenkomst
  • Behandelingen vinden uitsluitend op afspraak plaats en op locatie van Praktijk Limoniet.
  • De Overeenkomst komt tot stand door het telefonisch en/of schriftelijk maken van een afspraak.
  • Wijziging van de Overeenkomst, geheel of gedeeltelijk, of annulering van de Overeenkomst is uitsluitend mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van Praktijk Limoniet.

 

 1. Uitvoering van de Opdracht
  • Praktijk Limoniet zal behandelingen naar beste inzicht en vermogen en de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
  • Op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap, zal Praktijk Limoniet zo veel als redelijkerwijs mogelijk is cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.
  • Praktijk Limoniet is gerechtigd om, indien zij dit noodzakelijk acht, werkzaamheden te laten verrichten door een door haar aan te wijzen derde.
  • Cliënt is gehouden om alle gegevens waarvan cliënt redelijkerwijs kan begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, of waarvan Praktijk Limoniet aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, ruim voorafgaand aan de behandeling ter beschikking van Praktijk Limoniet te stellen.

 

 1. Klachten/reclame en onderzoek
  • Klachten over verrichte diensten en/of bezwaren tegen de kosten dienen schriftelijk of per e-mail en uiterlijk binnen twee maanden na de uitvoering van de behandeling te worden voorgelegd aan Praktijk Limoniet. Een klacht ontslaat cliënt niet van zijn betalingsverplichting.
  • Cliënt dient Praktijk Limoniet naar aanleiding van een klacht zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel in de gelegenheid te stellen de verrichte werkzaamheden te herstellen. Cliënt verleent daarbij volledige medewerking.
  • Praktijk Limoniet zal samen met cliënt haar best doen om zijn of haar klachten samen te bespreken en hiermee aan de slag te gaan. Mochten beide partijen het niet met elkaar eens worden dan is Praktijk Limoniet aangesloten bij de Geschillencommissie. Hierbij biedt Praktijk Limoniet aan cliënt een eerlijk en eenvoudige procedure, met een uitkomst die bindend is voor beide partijen.
  • Indien de klacht door Praktijk Limoniet of een geschilbeslechter gegrond wordt bevonden, is zij uitsluitend verplicht tot creditering van de kosten van de behandeling over te gaan.

 

 1. Overmacht
  • Bij verhindering door overmacht hoeven beide partijen zich niet aan bovenstaande verplichtingen te houden.
  • Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.
  • Indien Praktijk Limoniet als gevolg van overmacht verhinderd zal zijn uitvoering te geven aan de Overeenkomst, behoudt Praktijk Limoniet zich het recht voor de Levertijd te verlengen met de duur van de overmacht en de duur van de periode die eventueel benodigd is om op te starten.
  • Indien nakoming van de Overeenkomst door Praktijk Limoniet als gevolg van overmacht blijvend onmogelijk is of langer duurt dan drie maanden, zijn beide partijen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot enige schadevergoeding bestaat.

 

 1. Tarieven en Betaling
  • De door cliënt te betalen prijs is gebaseerd op de tarievenlijst zoals vermeld op de website van cliënt, schrijf en typfouten voorbehouden. Praktijk Limoniet behoudt zich het recht voor de tarieven te wijzigen. Tarieven van vorige behandelingen bieden geen garantie voor toekomstige behandelingen.
  • De betaling van behandelingen dient direct na de uitvoering van de behandeling contant of per pin te worden voldaan aan Praktijk Limoniet. Contante betalingen dienen plaats te vinden in coupures van maximaal € 50,- (vijftig euro).

 

 1. Annulering
  • Cliënt dient bij verhindering van een afspraak deze zo spoedig mogelijk – maar uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak – aan Praktijk Limoniet door te geven. Afmelden kan telefonisch of per e-mail.
  • Indien cliënt de afmelding niet uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak doorgeeft, mag Praktijk Limoniet 100% honorarium voor de gereserveerde tijd aan cliënt doorberekenen.
  • Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd komt, is het Praktijk Limoniet toegestaan om de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.

 

 1. Ontbinding van de Overeenkomst
  • Praktijk Limoniet mag de Overeenkomst ontbinden wanneer zich omstandigheden voordoen die maken dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is en/of wanneer zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Praktijk Limoniet kan worden gevergd.
  • Cliënt is gehouden om de schade die Praktijk Limoniet als gevolg van de ontbinding lijdt en zal lijden, volledig aan Praktijk Limoniet te vergoeden. Onder schade wordt in dit lid zowel directe als indirecte schade begrepen.
  • Indien Praktijk Limoniet overgaat tot opschorting of ontbinding, is Praktijk Limoniet jegens cliënt niet gehouden tot vergoeding van enige schade dan wel kosten die daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

 

 1. Aansprakelijkheid
  • Praktijk Limoniet is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, en/of ontstaan doordat Praktijk Limoniet is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.
  • Praktijk Limoniet is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.
  • Uitsluitend voor zover Praktijk Limoniet toerekenbaar tekortgeschoten is in de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden, kan Praktijk Limoniet worden gehouden tot vergoeding van de daardoor veroorzaakte schade.

 

 1. Persoonsgegevens
  • Cliënt voorziet Praktijk Limoniet bij de eerste behandeling van alle gegevens (waaronder medische gegevens/ziektebeelden), waarvan Praktijk Limoniet aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.
  • Praktijk Limoniet neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en/of op een klantenkaart. Praktijk Limoniet behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
  • Praktijk Limoniet zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

 

 1. Verjaring/verval
  • Alle rechtsvorderingen jegens Praktijk Limoniet, aanspraken op schadevergoeding daaronder begrepen, verjaren en/of vervallen na 1 (één) jaar gerekend vanaf het moment dat de betreffende vordering opeisbaar is geworden.

 

 1. Geschillen en toepasselijk recht
  • Op de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
  • Geschillen uit hoofde van de Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Den Haag.